Maa-ametile esitatavad detailplaneeringute andmed

Maa-ametile tuleb edastada digitaalselt:

 1. planeeringu kehtestamise otsus/korraldus (pdf formaat);
 2. seletuskiri (pdf formaat) - eraldi failina;
 3. jooniste esituskujud (mõõtkavaline pdf-formaat). Kõik joonised peavad olema eraldi failina:
  • asendiplaan;
  • põhijoonis;
  • tehnovõrkude koondplaan, kui planeeringus selline koostati;
  • kruntimise plaan (krundijaotuskava), kui planeeringus selline koostati.

  Jooniste CAD-failist koostatakse jooniste esituskujud pdf raster formaat punktitihedusega 300 dpi;

 4. kooskõlastuste koondtabel - (pdf formaat). Kooskõlastuste tabelis peab olema kirjas kooskõlastuse sisu kokkuvõte. Koondtabeli või sisukokkuvõtte puudumisel esitada kõik originaalkooskõlastused;
 5. Jooniste puhul tuleb esitada ka esitluskuju trükkimiseks koostatud CAD-failid ja nende arv ei ole piiratud. Näide: tehnovõrkude põhijoonis ja/või kruntimise plaan võivad olla nii ühes CAD-failis koos kui ka igaüks eraldi. Need failid arhiveeritakse ja neist ei kanta infot andmebaasi.
 6. Andmebaasi kantavad jooniste digitaalsed kihid peab esitama eraldi failis ja see ei tohi sisaldada alusandmeid ja teisi esitlemiseks vajalikke kihte (taustinformatsiooni). Kehtestatud kihid läbivad automaatse kontrolli, mille tulemus on aruanne vigade kohta kihtide ja objektide kaupa. Esitluskuju jaoks vormistatud fail sisaldab lisakihte, mis esitatakse aruandes vigadena. Planeeringulahenduse kehtestatud kihtide vormistamisel ja tehnilisel kirjeldamisel lähtutakse määruse lisast 2, kus on toodud reeglid, kuidas erinevat liiki planeeringute digitaalseid kihte vormistada.
 7. jooniste digitaalsete kihtide üldine info ja kehtestatud kihtide nimekiri - koostatakse vastavalt määruse lisale 1. Digitaalsete kihtide üldine info on joonise metaandmed, mis on vajalikud kihtide tehniliseks töötlemiseks, õigete ruumiandmete leidmiseks, vaatlemiseks ja kasutamiseks. Metaandmed on planeeringu kihtide koostamise kohta käivad andmed, mis võimaldavad aru saada joonise koostamise loogikast (CAD- või GIS-programm), täpsusest jm ruumiandmete töötlemiseks vajalikust infost. Osa metainfost võib olla oluline ka andmete kasutajale ja sel juhul info avalikustatakse. Jooniste digitaalsete kihtide üldine info ja planeeringulahenduse kehtestatud kihtide nimekiri esitatakse ühe eraldi failina, et oleks lihtne kontrollida, kas info on koostatud või mitte.

Planeeringu jooniste digitaalsete kihtide koostamise ja vormistamise hõlbustamiseks ning määruse nõuete selgitamiseks on loodud Rahandusministeeriumi poolt juhend küsimuste vastuste vormis, mis annab enamusele vormistuslikele küsimustele vastuse.


Viimati muudetud: 04.03.2021 11:07
Tagasi algusesse