[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Maardlad

Seotud andmed ja teenused:

Maardlate rakendus
Geoloogia rakendus

Maardlate nimistu väljavõtte taotlemine »

Keskkonnaregistri maardlate nimistu on Eesti maismaal, piiriveekogudes, territoriaal- ja sisemeres ning majandusvööndis paiknevate maavarade andmekogu.
Keskkonnaregistri vastutavaks töötlejaks on Keskkonnaministeerium ning volitatud töötlejaks maardlate nimistu osas on Maa-amet.

Seisuga 2. jaanuar 2019 oli maardlate nimistusse kantud 925 maardlat.

Vastavalt Keskkonnaregistri seadusele on igaühel õigus avalike andmetega tutvuda ja teha neist väljavõtteid. Keskkonnaregistri maardlate nimistu andmed on avalikustatud Maardlate kaardirakenduse kaudu.

Maardlate nimistu ametliku informatsiooni ning ruumiandmete saamiseks palume koostada taotluse, milles teabe sisu all palume kirjeldada ka andmete kasutamise eesmärki ja näidata ära riigilõivu tasumise kuupäev. Ruumiandmeid väljastame eelkõige MapInfo tab- ja ESRI shp-formaadis aladena, kuid vajadusel on võimalik ka mõni muu formaat.

Keskkonnaminister on andnud Maa-ametile volituse kooskõlastada maakonnaplaneeringuid, üldplaneeringuid, detailplaneeringuid ja riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuid planeerimisseaduses sätestatud korras, kui planeeritav maa-ala asub keskkonnaregistri maardlate nimistus oleval maardlal või selle osal. Maa-amet aktsepteerib planeeringutoimikute ja juurde kuuluvate menetlusdokumentide edastamist ka digitaalselt aadressile maaamet@maaamet.ee. Kui planeeringumaterjalid on saadaval interneti kaudu, siis ei pea dokumentide faile esitama ja piisab kaaskirjas märgitud dokumentide veebi- või serveriaadressist.


Kontakt: Reet Roosalu

 
 
 
 
_