Maakatastri andmed


Maakataster on riigi põhiregister, mille pidamise eesmärk on maa väärtust, maa looduslikku seisundit ja maa kasutamist kajastava informatsiooni kogumine, säilitamine ja avalikkusele kättesaadavuse tagamine.

Maakatastri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium, volitatud töötleja ehk katastripidaja Maa-amet. Katastripidaja ülesandeks on katastriüksuste registreerimine, maakasutusõiguste ja kitsenduste registreerimine ning maa hindamiseks vajalike andmete kogumine ja töötlemine. Maakatastris registreeritud katastriüksuste ja nende andmetega (sh ka nende asukohtadega) saab tutvuda Maainfo kaardirakenduse kaudu.
 
Maakatastriseaduse § 6 lõike 4 kohaselt on katastri ametlikeks väljavõteteks katastripidaja teatis maaüksuse registreerimise kohta maakatastris, mis peab sisaldama katastriüksuse katastritunnust, sihtotstarvet, asukohta, pindala ja katastriüksuse moodustamise õiguslikku alust, ning katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud koopia katastriüksuse plaanist või katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud väljavõte kaartidest.
Vastavalt Maakatastriseaduse § 7 lõikele 2 ja Riigilõivuseaduse § 137 on katastri ametlikud väljavõtted maksustatud riigilõivuga.

Piiriandmete faili kirjeldus (  70.81 KB, 17.12.2015 )
 
Katastrikaart (samuti kitsenduste ning maa kvaliteedi ja hindamise kaart) on koostatud maaregistri koosseisu kantava informatsiooni graafiliseks esitamiseks. Katastrikaardile on kantud: riigipiir, maakonna, valla ja linna halduspiirid, alevi, aleviku, küla, katastripiirkonna, asumi ja katastriüksuste piirid ning katastritunnused.
Katastriüksuse plaan on maamõõtja poolt koostatud plaan, millele on kantud katastriüksuse piirid, ehitised, kõlvikud ja andmed nende pindalade kohta, kitsendusi põhjustavate objektide asukoht. Katastriüksus kantakse katastrikaardile katastriüksuse plaani alusel.
Katastrikaarti kasutatakse koos katastri aluskaartidega, milleks on: Eesti Põhikaart ja ortofotod.