[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Eesti topograafia andmekogu ruumiandmed


Maa-ameti avatud ruumiandmete litsents, 01.07.2018

Üldtingimused:

Käesoleva litsentsilepingu (edaspidi "leping") esemeks on Maa-ameti (edaspidi "litsentsiandja") poolt Eesti topograafia andmekogu koosseisu kuuluvate ruumiandmete või nende väljavõtete ja koopiate (edaspidi andmed) kasutusõiguse andmine litsentsisaajale.

Litsentsisaajaks on füüsiline või juriidiline isik, kes andmeid kasutab.

Andmete õiguspärase kasutamise eelduseks on litsentsisaaja nõustumine käesoleva lepingu tingimustega.

Andmete autoriõigus kuulub Maa-ametile ning on kaitstud autoriõiguse seaduse, rahvusvaheliste autoriõiguse lepingute ning muude intellektuaalset omandit puudutavate seaduste ja lepingutega. Litsentsilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.

Litsentsisaaja õigused:

Lepinguga nõustumine annab litsentsisaajale õiguse andmeid kasutada tasuta, kasutaja valitud kõlbelisel eesmärgil, kooskõlas seaduste ja heade tavadega. Litsentsisaaja võib teha andmetest tuletisi, sobitada andmeid kokku oma toodete või teenustega, kasutada andmeid ärilisel või mitte-ärilisel eesmärgil, andmeid edasi levitada.

Litsentsisaaja võib lisaväärtusega varustatud andmeid levitades või publitseerides kohandada ning täiendada litsentsilepingu tingimusi, kuid käesoleva lepingu tingimused jäävad kehtima nende andmete suhtes, mis pärinevad Maa-ametist.

Litsentsisaaja kohustused

Litsentsisaaja kohustub andmete publitseerimisel ja edasi levitamisel viitama andmete päritolule, märkides ära litsentsiandja nime, andmestiku nimetuse ning andmete vanuse või väljavõtte kuupäeva. Näiteks:

Aluskaart: Maa-amet 2018
Maa-ameti ruumiandmed seisuga 02.07.2018
Ortofoto: Maa-amet 2018
Maa-ameti ortofotod 2016-2017
Kõrgusandmed: Maa-amet 2012-2017
Eesti põhikaart, Maa-amet 2018
Map data: Estonian Land Board 2018

Litsentsisaaja kohustub andmete edasi levitamisel kaasa lisama käesoleva lepingu teksti või viite käesoleva lepingu tekstile.

Litsentsisaaja kohustub oma toodetes või teenustes viite andmete päritolule eemaldama litsentsiandja kirjalikul nõudmisel.

Vastutus

Kasutaja nõustub andmeid kasutama kõigi selles esineda võivate ebatäpsustega. Maa-amet ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest, mis võib tekkida tulenevalt andmete kasutamisest või võimatusest andmeid kasutada.

Maa-amet püüab tagada andmete allalaadimisteenuse ning andmete regulaarse uuendamise mõistlikul viisil toimivana, kuid ei garanteeri nende toimimist igal võimalikul ajahetkel.

 
 
 
 
_