Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

03 - Kõlvikud
301 Muu kõlvik Vaata
Mittepõllumajanduslikud, inimeste poolt kasutatavad alad, mis ei ole õued.
Tunnetuskriteeriumid 1. Parkmetsad kaardistatakse metsana.
2. Kalmistud, lennuväljad, sadamad, spordikompleksid, prügilad ja karjäärid kaardistatakse kattuvana topograafilise situatsiooniga st nende piires kaardistatakse kõik reaalsusmudeli nähtused.
3. Rekultiveeritud prügilat ei kaardistata.
4. Turvavälju karjäärina ei kaardistata.
Piiritluskriteeriumid 1. Kaardistatakse kalmistu, mille pindala on vähemalt 500 m2, väiksemad kalmistud ja matmispaigad kaardistatakse üksikhauana.
Inimasustatud ala tüüp - Inimasustatud ala tüüp näitab ala kasutusviisi.
Väärtuse tüüp: loend
haljasala - Madal- või kõrghaljastusega ala, mida kasutatakse rekreatiivsetel eesmärkidel ja millele on iseloomulikud ilutaimed.
jäätmaa - Majandustegevuses mittekasutatav tehnogeenne ala, kus looduslikud mullahorisondid on kas rikutud või prügi või pinnasega kaetud.
kalmistu - Surnute matmiseks kasutatav maa-ala.
lennuväli - Ala, kus asuvad lennuliikluseks vajalikud hooned ja rajatised, kaasa arvatud maandumis- ja ruleerimisrajad.
sadam - Veeliikluse ja meretranspordi teenindamise ala.
spordikompleks - Ala, kus asuvad erinevad spordirajatised.
üksikhaud - Väike kalmistu või matmispaik.
mälestusmärk - Isiku või sündmuse mälestuseks ja auks püstitatud mälestussammas, monument või muu selline rajatis.
prügila - Ala, kus asub jäätmete ladestamise, sorteerimise ja komposteerimise kompleks.
karjäär - Pealmaakaevandus ja sellega seotud ala.
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse