[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Kinnisvara hinnastatistika päring

Juurdepääs teenusele

Kinnisvara hinnastatistika päring

Päringukeskkonna andmete aluseks on tehingute andmebaas. Tehingute andmebaas on maaregistri osa, mis tugineb maa hindamise seadusele ja maakatastriseadusele. Tehingute andmebaas on moodustatud maa korralise ja erakorralise hindamise läbiviimiseks ning maa väärtust kajastavate andmete töötlemiseks. Tehingute andmeid esitavad notarid, kes on kohustatud kümne päeva jooksul pärast kinnistu või selle mõttelise osa võõrandamise tehingu tõestamist esitama katastripidajale tehingu õiendi. Tehingu õiendid esitatakse elektroonilisel teel.

Tehingute andmebaasi laekuvad tehingute andmed alates 1996. aastast. Ajavahemikul 01.01.2002-19.07.2003 laekusid vaid riigi ostueesõigusega tehingud, mis asusid või ulatusid ehituskeeluvööndisse või kaitseala piiresse ning kaitstava looduse üksikobjekti või I kategooria kaitsealuse liigi elupaika sisaldavad kinnisasjad.

Tehingu andmetele juurdepääs on piiratud, andmebaasi andmetega võivad tutvuda ja saada nendest väljavõtteid ainult maa hindajad korralise ja erakorralise hindamise läbiviimiseks. Maa hindajaks loetakse isikut, kellele on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud vastav tegevuslitsents.

Päringukeskkonna täpsema kirjelduse leiate siit.

Päringukeskkonna aruannete näol ei ole tegemist ametlike väljavõtetega ning tulemused võivad muutuda andmete korrigeerimise tulemusena. Väljavõtetele on lisatud päringu tegemise kuupäev, et vältida võimalikke arusaamatusi sama perioodi erinevate tulemuste kohta, mis on seotud andmete korrigeerimise ja parandamisega.

Kontakt: Ülleke Eerik

 
 
 
 
_