[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Kallete ja nitraaditundliku ala kaart

Kallete kaart

Käesolev kaardirakendus on valminud Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti koostöös maapinna kaldeid ning mitmeid teisi põllumajandustootjatele suunatud ja veekogude kaitsmisega seotud info visualiseerimiseks.

Maapinna kallete kaardirakenduse eesmärgiks on põllumajandustootjatele esmaseks ja peamiseks informatsiooniallikaks väetiste laotamise planeerimisel ja töö teostamisel ning Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaagentuuri järelvalve ametnikele järelevalve planeerimisel ja teostamisel.

Maapinna kallete kaardikiht koos põllumassiivide ja katastriüksuste piiridega võimaldab fikseerida konkreetsed maatükid, kus tuleb järgida veeseadusega kaldega alale kehtestatud piiranguid. Käesolev kaardirakendus kajastab maapinna kaldeid ning mitmeid muid teemaga seotud andmekihte üle-eestiliselt.

Vastavalt Euroopa Nõukogu direktiivi 1991/676/EMÜ, veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest, nõuetele peavad EL liikmesriigid rakendama meetmeid põllumajandusest pärit nitraadireostuse vähendamiseks. Ühe meetmena nähakse direktiiviga ette väetiste kasutamise piiramine kaldega aladel.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Kalded
(nõlvakalded 5-10%, nõlvaladed üle 10%)

Keskkonnaministeerium Veeosakond
6262828
Fotogramm-meetria osakond
6750837
Geoinformaatika osakond
6650758, 6750866
Ei ole saadaval
 
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
 
PRIA põllumassiivide andmekiht
(põllumassiivide infot uuendatakse iga kuu alguses)
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni amet
7377617, 7371248
Geoinformaatika osakond
 6750867, 6750866
Ei ole saadaval
Poollooduslik kooslus
(seisuga 18. veebruar 2014 a.)
Keskkonnaameti Looduskaitse osakond
6807454, 6807428
Geoinformaatika osakond
 
6750866
Ei ole saadaval
mullakaart 1:10000 Kinnisvara hindamise osakond
 6650623
Geoinformaatika osakond
 6750125 
WMS: alus
kitsendusi põhjustavad objektid
 
(veekaitselised objektid, keskkonnakaitselised objektid)
Katastri teabe- ja arendusosakond
 6650691, 6750843
WMS: alusalus-geo
kitsendused
 (veekaitselised piirangud, keskkonnakaitselised piirangud)
Katastri teabe- ja arendusosakond
 6650691, 6750843
WMS: alusalus-geo
Vööndid
(loodusreservaat,hooldatav sihtkaitsevöönd, looduslik sihtkaitsevöönd,piiranguvöönd,kaitseala piirang uuendamata, hoiuala, KOV kaitstav loodusobjekt, üksikobjekti piiranguvöönd, püsielupaiga sihtkaitsevöönd, püsielupaiga piiranguvöönd)
Keskkonnaagentuuri Looduskaitse osakond
 6737562
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650691, 6750843
WMS: alusalus-geo
 (kaardikihtide nimed ei ole samad)
Loomapidamishooned Keskkonnaministeerium
6262828
Geoinformaatika osakond
 6750867, 6750866
Ei ole saadaval
nitraaditundlikud alad
(Nitraaditundliku ala välispiir, Põhjavee kaitstus)
Keskkonnaministeerium
6262828
Geoinformaatika osakond
 6750867, 6750866
Ei ole saadaval
Põhjavee kaitstus
(Kaitsmata alla, nõrgalt kaitstud ala, keskmiselt kaitstud ala, suhteliselt kaitstud ala, kaitstud ala) 
Geoloogia osakond
6750124, 6650670
WMS: geoloogia
Kaitstavad loodusobjektid
(kaitseala, hoiuala, KOV kaitstav loodusobjekt, püsielupaik, III kat. kaitsealused liigid)
Keskkonnaagentuuri Looduskaitse osakond
 6737562
Katastri teabe- ja arendusosakond
 6650691, 6750843
WMS: alusalus-geo
 (kaardikihtide nimed ei ole samad)

Aluskaardid

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html
 


Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Põllumassiivi tunnus - otsing põllumassiivi tunnuse alusel. Tagastatakse põllumassiivi ruumikuju.
  • Katastri otsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Otisngutulemusi on võimalik ruumilistelt piirata. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Asustusüksuse nimi - otsing asustusüksuse alusel. Tagastatatakse asustusüksuse ruumikuju.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

 

Kaardirakenduse üldistfunktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 ) 
Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused

Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 

 
 
 
 
_