[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Riiklik Ruumiandmete Infrastruktuur (RRI)


Riiklik ruumiandmete infrastruktuur on raamistik, mille läbi avaliku sektori ruumiandmed, metaandmed, kasutajad ja vahendid on interaktiivselt seotud, muutes ruumiandmete kasutamise paindlikuks ja efektiivseks.
Eesti ruumiandmete infrastruktuuri arendamise oluliseks etapiks on ruumiandmete tehnilise infrastruktuuri väljatöötamine ehk on loodud tehnoloogiline (tarkvaraline) lahendus (X-GIS), liitmaks erinevaid ja erinevat päritolu ruumiandmeid ühtseks tervikuks. Tööd on teostatud projekti "Riiklike GIS-de reorganiseerimine OpenGIS arhitektuurile" raames.

Kalle Arula artikkel Riiklike geoinfosüsteemide reorganiseerimine ja Maa-ameti andmeteenuste arendamine.

Valmis ruumiandmete infrastruktuuri aluseks olev ruumiandmete seadus

2011. aasta 10. märtsil jõustus ruumiandmete seadus. Ruumiandmete seadusega tagatakse INSPIRE direktiivi (2007/2/EÜ) ülevõtmine Eesti õigusesse ja luuakse õiguslikud alused Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuuriga kooskõlas oleva Eesti ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamiseks. Eesti õigusruumis oli olulisel määral teadvustamata ja reguleerimata ruumiandmete olemasolu, olemus, töötlemine ja nendega seotud avalike teenuste osutamine. Ruumiandmete seadus sätestab avaliku võimu kandjate kohustused nende kasutuses olevate ruumiandmete haldamisel, jagamisel teiste avaliku võimu kandjatega ja Euroopa Liidu institutsioonidega ning olemasolevate ruumiandmete avalikustamisel. Ruumiandmete seadusega antakse vajalikud õigus- ja haldusnormid Eesti ruumiandmete infrastruktuuri loomiseks, mis on osaks üle-euroopalisest infrastruktuurist. Eesti ruumiandmete infrastruktuur põhineb Eesti geodeetilisel süsteemil, aadressiandmete süsteemil ja Eesti topograafia andmekogu andmetel.

Uus seadus sätestab geodeetilise süsteemi ja aadressiandmete süsteemi haldamise ning topograafiliste andmete hõive ja kasutusse andmise tingimused, ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamise koordineerimise ja aruandluse korralduse, koha-aadresside määramise riikliku järelevalve ning vastutuse geodeetiliste märkide kaitse nõuete rikkumise eest.

Ruumiandmete seadusega harmoniseeritakse INSPIRE direktiiv, sätestades direktiivist tulenevad riigisisesed regulatsioonid ruumiandmekogumite ja -teenuste kohta, nende kättesaadavaks tegemiseks ja jagamiseks teabevaldajate vahel. Seadus loob alused ja eeldused ka riigi hallatavate ruumiandmete kasutusse andmiseks erasektorile ning riigi kogutud ruumiandmete pinnalt lisaväärtust pakkuvate ruumiandmeteenuste väljaarendamiseks ettevõtjate poolt. Seadus kohustab avaliku võimu kandjaid tegema nende valduses olevad ruumiandmekogumid kõigile kättesaadavaks, kasutades selleks võrguteenuseid.


Riigi standardid, suunisdokumendid jms
Eesti infoühiskonna arengukava 2013
Riigi IT arhitektuuri ja koosvõime raamistiku dokumendid RISO lehel
Keskkonnaministeeriumi arengukavad

Ettepanek Eesti keskkonna ruumiandmete strateegia loomiseks
Kalle Arula artikkel Geoinformaatika standardid avalikus halduses
 
 
 
 
_