Kallete ja nitraaditundlike alade kaardirakenduse kirjeldus

Käesolev kaardirakendus on valminud Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti koostöös maapinna kaldeid ning mitmeid teisi põllumajandustootjatele suunatud ja veekogude kaitsmisega seotud info visualiseerimiseks.

Maapinna kallete kaardirakenduse eesmärgiks on põllumajandustootjatele esmaseks ja peamiseks informatsiooniallikaks väetiste laotamise planeerimisel ja töö teostamisel ning Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaagentuuri järelvalve ametnikele järelevalve planeerimisel ja teostamisel.

Maapinna kallete kaardikiht koos põllumassiivide ja katastriüksuste piiridega võimaldab fikseerida konkreetsed maatükid, kus tuleb järgida veeseadusega kaldega alale kehtestatud piiranguid. Käesolev kaardirakendus kajastab maapinna kaldeid ning mitmeid muid teemaga seotud andmekihte üle-eestiliselt.

Vastavalt Euroopa Nõukogu direktiivi 1991/676/EMÜ, veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest, nõuetele peavad EL liikmesriigid rakendama meetmeid põllumajandusest pärit nitraadireostuse vähendamiseks. Ühe meetmena nähakse direktiiviga ette väetiste kasutamise piiramine kaldega aladel.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Kalded
(nõlvakalded 5-10%, nõlvaladed üle 10%)

Keskkonnaministeerium Veeosakond
626 2828
Fotogramm-meetria osakond
675 0837
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alusalus-geo
 
PRIA põllumassiivide andmekiht
(põllumassiivide infot uuendatakse iga kuu alguses)
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni amet
737 7617, 737 1248
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
Ei ole saadaval
Poollooduslik kooslus
(seisuga 18. veebruar 2014 a.)
Keskkonnaameti Looduskaitse osakond
680 7454, 680 7428
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval
Mullakaart 1:10 000 Kinnisvara hindamise osakond
665 0623
Geoinformaatika osakond
5691 1943 
WMS: alus
Kitsendusi põhjustavad objektid
(veekaitselised objektid, keskkonnakaitselised objektid)
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: alusalus-geo
Kitsendused
(veekaitselised piirangud, keskkonnakaitselised piirangud)
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: alusalus-geo
Vööndid
(loodusreservaat,hooldatav sihtkaitsevöönd, looduslik sihtkaitsevöönd,piiranguvöönd,kaitseala piirang uuendamata, hoiuala, KOV kaitstav loodusobjekt, üksikobjekti piiranguvöönd, püsielupaiga sihtkaitsevöönd, püsielupaiga piiranguvöönd)
Keskkonnaagentuuri Eluslooduseosakond
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: alusalus-geo
 (kaardikihtide nimed ei ole samad)
Loomapidamishooned Keskkonnaministeerium
626 2828
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
Ei ole saadaval
Nitraaditundlikud alad
(Nitraaditundliku ala välispiir, Põhjavee kaitstus)
Keskkonnaministeerium
626 2828
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
Ei ole saadaval
Põhjavee kaitstus
(Kaitsmata alla, nõrgalt kaitstud ala, keskmiselt kaitstud ala, suhteliselt kaitstud ala, kaitstud ala) 
Geoloogia osakond
675 0124, 665 0670
WMS: geoloogia
Kaitstavad loodusobjektid
(kaitseala, hoiuala, KOV kaitstav loodusobjekt, püsielupaik, III kat. kaitsealused liigid)
Keskkonnaagentuuri Eluslooduseosakond
 Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: alusalus-geo
 (kaardikihtide nimed ei ole samad)

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Põllumassiivi tunnus - otsing põllumassiivi tunnuse alusel. Tagastatakse põllumassiivi ruumikuju.
  • Katastri otsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Otisngutulemusi on võimalik ruumilistelt piirata. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Asustusüksuse nimi - otsing asustusüksuse alusel. Tagastatatakse asustusüksuse ruumikuju.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse kasutusjuhendid

X-GIS HTML5 versioon ( 2.9 MB, 18.09.2019 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 21.09.2021 11:40
Tagasi algusesse