[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Digitaalsete katastripiiride väljastamise taotlusTaotleja andmed
Sisestage palun taotleja nimi.  
Sisestatakse digitaalsete katastriandmete väljastamist taotleva juriidilise registrikood või füüsilise isiku isikukood.  
Sisestatakse digitaalsete katastriandmete väljastamist taotleva isiku aadress.  
Sisestatakse digitaalsete katastriandmete väljastamist taotleva juriidilise isiku esindaja nimi.  
Sisestatakse digitaalsete katastriandmete väljastamist taotleva juriidilise isiku esindaja ametikoht.  
Sisestatakse digitaalsete katastriandmete väljastamist taotleva juriidilise isiku esindaja või füüsilise isiku telefon, millelt on võimalik vajaduse korral andmeid täpsustada.  
Sisestatakse digitaalsete katastriandmete väljastamist taotleva juriidilise isiku esindaja või füüsilise isiku e-maili aadress, kuhu saadetakse informatsioon tasumisele kuuluva riigilõivu suuruse kohta ja kuhu pärast riigilõivu tasumist edastatakse soovitud digitaalsed katastriandmed.  

Töö kirjeldus (milleks andmeid kasutatakse)

Sisestage palun töö kirjeldus, milleks Te digitaalseid katastriandmeid vajate.  

Taotletavate andmete ulatus

Taotlevate andmete ulatuse kirjeldamiseks on järgnevad võimalused:

  • Katastritunnuste loeteluna tekstifaili kujul või kuni 10-ne üksuse korral tunnuste kopeerimisega allpool olevasse "Märkused" lahtrisse
  • Graafiliselt piiritletud alana ESRI Shape, Mapinfo TAB, Microstation v7/v8 DGN, Autocad DWG/DXF või Well-known text (WKT) formaadis (soovitavalt kokkupakitult, zip, 7z või rar formaadis - mitte üle 1MB)
  • Ala keskpunkti koordinaadi ja raadiuse märkimisega "Märkused" lahtrisse
'Browse' nupu abil saab otsida arvutist õiget faili, mida soovitakse lisada.  

Märkused

Ankeedi sellele väljale on võimalik kirjutada täiendavat informatsiooni taotluse ja taotletavate andmete kohta.  
Väljundi formaat
Vali üks või mitu formaati. 
      Tingimused
  • Katastriüksuse asukohta tõendavaks ametlikuks dokumendiks on maakatastriseaduse § 6 lg 4 alusel katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud koopia katastriüksuse plaanist või katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud väljavõte kaartidest. Katastriüksusega seotud dokumentide tellimisest täpsemalt.
  • Moodustatavad katastriüksused kantakse katastrikaardile vastavalt maamõõtja poolt esitatud andmetele. Esitatud andmete õigsuse eest vastutab maamõõtja vastavalt maakatastriseaduse § 16 lg2 -le.
  • Maamõõtja poolt esitatud mõõdistamisandmete alusel kantakse maaüksused katastrikaardile kusjuures lubatud erinevused varem registreeritud (samas mõõdistamissüsteemis) katastriüksuste piiriandmetega võivad olla tiheasustusega alal +-10 cm ja hajaasustusega alal +-70 cm (KTKKK § 10 lg 8)
  • Kui maaüksuse piirideks on looduslikud või tehislikud maastikuobjektid, siis määratakse maaüksuse piir vastavalt KTKKK § 5 lg 2-le. Sellest tulenevalt võivad nendes piirilõikudes piiriandmed erineda sõltuvalt katastri aluskaardist. Aluskaardi vea suuruse määrab katastripidaja.
  • Plaani- või kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksuste registreerimisel arvestatakse maakatastriseaduses § 20 lg 12 lubatud vea suurusega.
  • Plaani -või kaardimaterjali alusel moodustatava katastriüksuse jaoks sobivateks plaanideks loetakse tiheasustusega aladel mõõtkavas 1:2000 või suuremas ja hajaasustusega aladel mõõtkavas 1:10000 või suuremas mõõtkavas katastri aluskaarte (maakatastriseaduse § 14¹). Kaarditäpsus (situatsioonielemendi täpsus) peab olema vähemalt vastavalt mõõtkavale 1mm tiheasustusega aladel ning 2 mm hajaasustusega aladel.(Plaani- või kaardialusel katastriüksuse moodustamise kord p. 4)
  •   Vajutades allolevale nupule edastatakse taotlusankeet Maa-ametile ning Teiega võetakse seejärel 5 tööpäeva jooksul ühendust, et teatada tasumisele kuuluv riigilõivu suurus.
 
 
 
 
_