[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Digitaalsete katastripiiride tellimine


Maakatastris olevate katastriüksuse andmetega on võimalik tutvuda Maainfo kaardirakenduse või avaliku WMS teenuse kaudu. Nendes teenustes nähtavaid katastriüksuste andmeid on võimalik tellida ka riigilõivu alusel elektronposti teel järgmistes failiformaatides:ESRI Shape, MapInfo TAB, Bentley DGN, AutoCAD DWG. Faili kujul andmeid tellides tuleb eraõiguslikel juriidilistel isikutel ja füüsilistel isikutel täita käesoleva lehe päises viidatud digitaalne taotlusankeet. Pärast taotluse esitamist saadetakse taotlejale riigilõivu kalkulatsioon ning andmed edastatakse elektronposti teel pärast riigilõivu tasumist. Avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel palume kontakteeruda andmete saamiseks elektronposti teel Maa-ameti maakatastri osakonnaga.

Tasu määramine toimub riigilõivuseaduse paragrahv 137 lg 3 punktide 1 ja 2 alusel:

  1. kuni 50 katastriüksuse korral 7 eurot ja lisaks 0,1 eurot iga katastriüksuse eest;
  2. enam kui 50 katastriüksuse korral 8 eurot ja lisaks 0,03 eurot iga katastriüksuse eest.

Ühtlasi juhime Teie tähelepanu katastriüksuse andmetega seotud järgmistele asjaoludele:

  • Katastriüksuse asukohta tõendavaks ametlikuks dokumendiks on maakatastriseaduse § 6 lg 4 alusel katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud koopia katastriüksuse plaanist või katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud väljavõte kaartidest. Katastriüksusega seotud dokumentide tellimisest täpsemalt.
  • Moodustatavad katastriüksused kantakse katastrikaardile vastavalt maamõõtja poolt esitatud andmetele. Esitatud andmete õigsuse eest vastutab maamõõtja vastavalt maakatastriseaduse § 16 lg2 -le.
  • Maamõõtja poolt esitatud mõõdistamisandmete alusel kantakse maaüksused katastrikaardile kusjuures lubatud erinevused varem registreeritud (samas mõõdistamissüsteemis) katastriüksuste piiriandmetega võivad olla tiheasustusega alal +-10 cm ja hajaasustusega alal +-70 cm (KTKKK § 10 lg 8)
  • Kui maaüksuse piirideks on looduslikud või tehislikud maastikuobjektid, siis määratakse maaüksuse piir vastavalt KTKKK § 5 lg 2-le. Sellest tulenevalt võivad nendes piirilõikudes piiriandmed erineda sõltuvalt katastri aluskaardist. Aluskaardi vea suuruse määrab katastripidaja.
  • Plaani- või kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksuste registreerimisel arvestatakse maakatastriseaduses § 20 lg 12 lubatud vea suurusega.
  • Plaani -või kaardimaterjali alusel moodustatava katastriüksuse jaoks sobivateks plaanideks loetakse tiheasustusega aladel mõõtkavas 1:2000 või suuremas ja hajaasustusega aladel mõõtkavas 1:10000 või suuremas mõõtkavas katastri aluskaarte (maakatastriseaduse § 14¹). Kaarditäpsus (situatsioonielemendi täpsus) peab olema vähemalt vastavalt mõõtkavale 1mm tiheasustusega aladel ning 2 mm hajaasustusega aladel.(Plaani- või kaardialusel katastriüksuse moodustamise kord p. 4)
 
 
 
 
_