[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Digitaalsete aluskaartide ja ruumiandmete tellimine


Maa-ameti ruumiandmeid saab igaüks tasuta ja taotlust esitamata kasutada Maa-ameti kaardirakenduste või avaliku WMS teenuse kaudu. Nimetatud viisil andmete kasutamise ainus tingimus on viitamine andmete allikale - näiteks kujul "Aluskaart: Maa-amet 2018"


Järgnev artikkel räägib aga Eesti topograafia andmekogu osaks olevate Eesti põhikaardi, ortofotode, kõrgusandmete andmefailide kasutusõiguse taotlemisest, millele annavad õigusliku aluse Ruumiandmete seadus , Keskkonnaministri määrus Eesti topograafia andmekogu andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord. ning peadirektori käskkiri, mis kinnitab litsentsilepingute vormid ja taotlusvormi.

Ruumiandmed antakse kasutusse tasu eest või tasuta. Tasuta on andmed teabevaldajale (AvTS §5 lg1) ehk avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele (näiteks riigiasutustele), kohalikele omavalitsustele ja sellistele eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kellele on seadusega või täidesaatva riigivõimu asutuse poolt halduslepinguga pandud kaartide kasutamist eeldavate avalike ülesannete täitmise kohustus. Kohustuse olemasolu põhjendab andmete taotleja. Tasuta on andmed ka Euroopa Liidu liikmesriikide avaliku võimu kandjatele ning Euroopa Liidu institutsioonidele selliste avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks, mis võivad mõjutada keskkonda. Õppe- ja teadustööks on andmete kasutusõigus tasuta avalik-õigusliku juriidilise isiku staatusega ülikoolidele (näiteks Tartu Ülikoolile, Tallinna Tehnikaülikoolile, Tallinna Ülikoolile, Eesti Maaülikoolile, Eesti Kunstiakadeemiale ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale) ning hallatava riigiasutuse staatusega õppeasutustele. Eraõiguslikele juriidilistele isikutele (äriühingud, mittetulundusühingud) ning füüsilistele isikutele on andmed tasu eest.

Kasutusõiguse taotlemise protsess

1. Taotleja allkirjaõiguslik isik nõustub ühepoolselt meie pakutava tüüp-litsentsilepinguga.

Valige palun õige lepinguvorm: üks on teabevaldajale (AvTS par 5 lg1), teine eraõiguslikule juriidilisele isikule

Ruumiandmete litsentsileping teabevaldajale (  110.38 KB, 9.04.2015 )

Ruumiandmete litsentsileping eraõiguslikule juriidilisele isikule või füüsilisele isikule (  111.6 KB, 9.04.2015 )

Litsentsilepingule kirjutab alla juriidilise isiku või riigiasutuse juht või volitatud esindaja. Viimasel juhul lisatakse esindaja volitusi tõendav dokument.

Eelmise ruumiandmete levituskorra alusel antud andmete kasutusõigused kehtivad edasi kuni lepingute kehtivusperioodi lõpuni, kuid nende lepingutega ei saa siduda enam uute taotletavate ruumiandmete kasutusõigust. Seega palume nõustuda uute lepingutingimustega ning edaspidi juba lepingu kehtivusperioodi ajal piisab, kui taotleja kontaktisik täidab ja allkirjastab ainult taotlusvormi, viidates taotlusvormi vastavas lahtris kehtivale lepingu numbrile.

2. Taotleja kontaktisik (andmete kasutaja) täidab ja allkirjastab taotlusvormi.

Ruumiandmete taotlusvorm (  160.97 KB, 13.04.2018 )

Juhul, kui te ei ole kindel, millises failiformaadis andmed taotlusvormis ära märkida, siis soovitame kõigepealt proovida näidisandmeid. Palume taotlusvormis märkida üksnes reaalselt vajaminevad andmed ja formaadid, sest kõigi võimalike lahtrite igaks juhuks ära märkimine kulutab asjatult andmete väljastamisele minevat resurssi.

3. BDOC konterineri palume saata e-kirjaga aadressil ruumiandmed@maaamet.ee

4. Saadame kontaktisikule e-kirjaga üleandmisakti koopia ning tasu eest tellijatele ka arve.

Pärast taotluse vastuvõtmist toimub lepingu ja taotluse andmete registreerimine Maa-ameti ruumiandmete kasutusõiguste andmebaasis ning taotlejale e-kirjaga üleandmisakti ja arve saatmine. Üleandmisaktis on kirjas taotletud andmete koosseis, registreeritud litsentsilepingu number ning andmete kasutusõiguse lõppkuupäev. Arve saadab raamatupidamine eraldi e-kirjaga.

5. Pärast arve tasumist saadame taotluses märgitud e-posti aadressile kirja andmete allalaadimise juhtnööridega.

Maa-amet rahuldab nõuetekohase taotluse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul või kuni viie tööpäeva jooksul pärast arve tasumist. Kui lepinguga on kõik korras ja taotlus on üheselt mõistetav, siis tavaliselt kulub andmete kättesaamisele üks kuni kaks tööpäeva.

 

Muu abistav informatsioon

NB! Andmete kasutamisel on oluline VIITAMINE andmete allikale.

Ideaalvariandis lepingus kirjeldatud kujul: [andmete_nimetus], Maa-amet, [andmete_vanus]. Näiteks:

“Ortofoto: Maa-amet 2015”
“Eesti põhikaart, Maa-amet 2016
“Kõrgusandmed: Maa-amet 2011-2015”
“Aluskaart: Maa-amet”

Näiteid tasu suurustest
Kõikidele tasudele lisandub käibemaks 20%.

Eesti topograafia andmekogu või Eesti põhikaardi vektorkujul ruumiobjekt - 0,05 eurot. Kihtide ja nähtuste täpsema loetelu ning ruumiobjektide arvud iga kihi lõikes leiab tabelist.

Eesti põhikaardi raster (25 km2) - 40 eurot

Ortofoto 1 km2 GSD 10 cm (1:2000 lehtede jaotuse järgi) - 10,00 eurot
Ortofoto 1 km2 GSD 20 cm (1:2000 lehtede jaotuse järgi) - 2,50 eurot

Kõige uuemat ortofotot on võimalik välja lõigata kasutaja poolt etteantavate nurgakoordinaatide järgi (ehk kasutaja määratava ala ulatuses ning ka vajadusel kasutaja määratava resolutsiooniga), kuid pildi suurus ei tohiks ületada 50000*50000 pikslit.

Kõrgusandmete (lidar kõrguspunktid, kõrgusmudeli võrgusilma punktid) on 1 miljon punkti - 10,00 eurot. Alates 2017 lennust on võimalik lidar andmeid väljastada kasutaja määratava ala-polügoni ulatuses.

Andmete ulatuse kirjeldamine
Kõrgusandmed ja rasterandmed on saadaval ainult kaardilehtede kaupa ning üksnes taotluse vormis iga konkreetse andmestiku juures näidatud formaatides. Kõige uuemat ortofotot, lidar andmeid alates 2017 lendudest ja Eesti topograafia andmekogu tuumandmeid ning nendest tehtud Eesti põhikaardi vektorandmeid on võimalik älja lõigata täpselt kasutaja poolt etteantava ala ulatuses. Eesti topograafia andmekogu või Eesti põhikaardi vektorandmeid saab tellida kihtide kaupa või ka atribuudipäringu järgi. Maa-amet ei väljasta andmeid formaatides ja koosseisus, mida ei ole levitamiseks ette valmistatud.

  • Eesti topograafia andmekogu vektorandmete korral eelistame, et saadate meile graafikafaili, milles teid huvitav ala on piiratud pind-tüüpi objektiga.
  • Levinud on ka ala märkimine kaardilehe või -lehtede numbrite loeteluna (N: 54754, 54762). Lehtede numbreid saab vaadata Maa-ameti kaardirakenduses lülitades sobival kaardi suurendusel "Kaardikihtide valik ja legend" nupu alt avanevas kihtide loetelus sisse kihi "Kaardilehtede jaotus" ning määrates jaotuseks kas 1:10000 või 1:2000. Lehtede jaotuse ruudustiku-kartogrammi saab alla siit! Näiteks on madallennu kõrgusandmed või madallennu ortofotod levituses 1:2000 lehtede jaotuse järgi, suuremalt lennukõrguselt kogutud andmed 1:10 000 lehtede jaotuse järgi.
  • Piirkonna võib ära märkida ka kohanime järgi - näiteks Tartu linn
  • üks valikutest on ka "kogu Eesti" või näiteks "teede ja rööbasteede kiht kogu Eesti ulatuses"

Pakutavad failiformaadid ning neid lugeda oskav CAD-GIS tarkvara
DGN - Bentley Microstation, AutoCAD vektorandmed
TAB - MapInfo Professional vektorandmed
GDB; SHP (ESRI Shape) - ESRI ArcGIS vektorandmed
XYZ - ASCII tekstifail, mida suudab sisse importida enamus tarkvarasid
LAS - lidar andmete üldtunnustatud formaat
GeoTIFF - rasterandmed (Mapinfo, ESRI ArcGIS, Bentley MicroStation)
ECW - rasterandmed (Mapinfo, ESRI ArcGIS, Bentley MicroStation)

CIR - lähiinfrapuna valevärvi ortofoto
NGR - metsanduslik valevärvi ortofoto
3D RGB - ruumilise efektiga ortofoto (vaatamiseks sinise-punase prillidega)
Kõrgusmudelid on 32-bit Geotiff formaadis ning neid avab ainult ArcGIS, ülejäänud tarkvarade puhul soovitame kõrgusmudeli tellida XYZ formaadis.

Andmete kasutamise eesmärk
Lahtri täitmine on oluline, sest nõnda saame hinnata, kas olete valinud enda jaoks kõige sobivaimad andmed. Samas annab lahter ka tagasisidet meie andmestike kasutusvaldkondade kohta, mis on omakorda väärtuslikuks infoallikaks edasisteks arendustöödeks Maa-ametis.


Kontakt: Tanel Hurt, Riina Retu

 
 
 
 
_