[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Kohanimenõukogu


Kohanimenõukogu on asjatundjate komisjon, kelle tegevuse eesmärk on kohanimekorralduse probleemide läbitöötamine, kohanimealase tegevuse suunamine ja korraldamine. Nõukogusse kuulub nii riigiasutuste, omavalitste kui ka teadusasutuste esindajaid; selle esimene koosseis moodustati 17.06.1997. Kohanimenõukogu tegutseb kohanimeseaduse alusel, milles on tema ülesanded sätestatud järgmiselt.

Nõukogu :

 1. kinnitab otsusega ametlikke kohanimesid vastavalt kohanimeseaduses sätestatule;
 2. nõustab kohanimemäärajaid ning annab nende taotlusel oma arvamuse;
 3. vajaduse korral teeb kohanimemäärajaile riigihalduse ministri kaudu ettepanekuid kohanimede määramiseks;
 4. jälgib kohanimede kasutamist ning vajaduse korral teeb riigihalduse ministri kaudu ettepanekuid nende vastavusse viimiseks õigusaktide nõuetega;
 5. teeb riigihalduse ministri kaudu ettepanekuid kohanimede määramist ja kasutamist reguleerivate õigusaktide muutmiseks;
 6. osaleb kohanimeloendite koostamisel, korrastamisel ja avaldamisel;
 7. lahendab kohtueelseid nimevaidlusi;
 8. esitab vajaduse korral oma arvamuse Vabariigi Valitsuse poolt otsustamisele tulevate kohanimeküsimuste kohta;
 9. esitab riigihalduse ministrile oma arvamuse võõrkeelse kohanime määramise kohta vastavalt kohanimeseaduse §6 lõikele 6, rööpnime määramise kohta vastavalt seaduse §6 lõikele 7 ning ametliku kohanime muutmise kohta vastavalt kohanimeseaduse §7 lõikele 3;
 10. korraldab kohanimede asjus eksperdihinnangute saamist;
 11. teeb ettepanekuid kohanimealaste uuringute ja ekspertiiside tegemise lepingute sõlmimiseks;
 12. korraldab kohanimeteemalist koolitus- ja nõustamistegevust, samuti asjakohaste juhendmaterjalide koostamist;
 13. tutvustab Eesti kohanimekorralduse põhimõtteid ning levitab informatsiooni Eesti kohanimede kohta kodu- ja välismaal;
 14. täidab muid Vabariigi Valitsuse poolt antud ülesandeid.

Nõukogu 15 liikme hulka kuuluvad Rahandusministeeriumi, Kesk­konna­ministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Muinsus­kaitseameti, AS Regio, Tartu Ülikooli, Eesti Keele Instituudi, Võru Instituudi, kohalike omavalitsuste, Keeleinspetsiooni ning Maa-ameti esindajad. (vt nimelist koosseisu). Nõukogu tööd korraldab Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakond.

Kohanimenõukogu koduleht asub Eesti Keele Instituudi serveris.

 
 
 
 
_