[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Korduma kippuvad küsimused

1)  „Seni kuni viimane omavalitsus ei ole veel omavalimistulemusi kinnitanud, kehtib paralleelselt ka vana EHAK.“ - Kuidas seda tõlgendada?  Vana koodiga maakond kehtib kuni viimase omavalituse reformikandeni selles maakonnas. Kui nüüd aga nt maakonna kood ei muutu aga maakonnas olevate omavalitsuste osas toimub muudatusi, kuidas siis nende konkreetsete omavalitsute puhul vaadatakse kehtivust?

Nt kui esimene omavalitsus, kus on toimunud varasemate KOV-ide liitumine, kinnitab oma valimistulemused, siis tehakse vastav kanne ja seega automaatselt on paralleelselt käigus nii uus EHAK (selle uue KOV-i osas) kui ka vana EHAK (seni kehtinud EHAK - kõigi ülejäänud KOV-ide ja maakondade osas). See tähendabki, et kehtivad paralleelselt uus ja vana EHAK. 

Samas üks ja sama KOV üldjuhul ei saa kuuluda nii uude kui vanasse EHAK-isse - kuigi päris välistada seda ei saa, sest meil on olemas 8 omavalitsust, mis jaotuvad mitme uue omavalitsuse vahel asustusüksuste kaupa. 

Näiteks kui kinnitatakse Elva valla tulemused aga Otepää valla ja Tõrva valla tulemusi veel ei ole kinnitatud, siis on Maa-ametil otsustuskoht - kas teha Elva kanne ära ilma Otepää ja Tõrva tulemuste kinnitamist ootamata või mitte. Kui teha Elva kanne enne Otepää ja Tõrva kannet, siis tekib olukord, kus osa praegusest Puka vallast on liikunud juba Elva valla alla aga osa on ikka veel eraldiseisev Puka vald - kuigi ainult poolte küladega. Loodame, et sellist olukorda siiski ei realiseeru ja kõik KOV-id kuulutavad oma valimistulemused mõistliku aja jooksul välja ning me teeme need kanded, kus toimub külade kaupa valdade üleminek kõik ühel päeval.

 

2) Kuidas meieni jõuab info selle kohta, et kehtib paralleelselt uus ja vana EHAK ja millal enam mitte?

Oleneb, mis kanaleid kasutatakse - kui teha ADS-i X-tee logide alusel kandeid, siis ei pea miskit muud jälgima - kõik tehakse automaatselt. Kui viimane EHAK kanne saab läbitud, siis lihtsalt ei ole enam ühtegi objekti vana EHAK-i alusel registris. (Arvestada tuleb muidugi et osad EHAK objektid nagunii ei muutugi ja need aadressid ei läbi seega ka mingeid muudatuskandeid - nende osas on uus ja vana EHAK võrdsed). Kindlasti annab Maa-amet eraldi teada, kui on kõik EHAK kanded omalt poolt ära teinud ja andmed levitanud. Iseasi, kas tarbivad süsteemid on kõik ka omal ära jõudnud töödelda. Siis tasub teha näiteks erakorraline andmevõrdlus, et võimalikud andmevahetuse vead tuleks välja.

 

3) Milline on ajakava aadresside muutmiseks ADS-s ja nende peegeldamiseks üle x-tee? Kas see toimub ühel päeval või järk-järgult mingite piirkondade vms kaupa?

Ajakava ei ole - Maa-amet teeb muudatuskandeid jooksvalt vastavalt sellele, kuidas valimiskomisjon valimistulemused ära kinnitab. Seega ei ole täpselt teada, millisele perioodile kannete tegemine jääb ja millises järjekorras neid tehakse. Otseselt piirkondade kaupa ei ole plaanis muudatusi teha, aga Maa-amet on paika pannud muudatuskomplektid (ehk KOV-id, mille kanded oleks soovitatav teha korraga) ja hinnangulise objektide mahu iga KOV-i juurde, et saaks jooksvalt otsustada, millised ja mitu ootel olevatest kannetest ühel päeval teha, et jõuaks muudatuse kenasti lõpuni töödelda ja avalikustada. St mingil määral Maa-amet ise reguleerib ühe päeva jooksul tehtavate muudatuste mahtu ja komplekte (Maa-ametil on aega kande tegemiseks 30 päeva pärast valimistulemuste kinnitamist, seega saab vajadusel kinnitatud valimistulemustega KOV-ide muudatuskandeid mõneks ajaks ka ootele panna). Paneme jooksvalt täiendatava ülevaatetabeli muudatuste seisust (millised KOV-id on tehtud, ootel ja tegemata) ka Maa-ameti Geoportaali.

 

4) Millal uuenevad Maa-ameti väljavõtete lehel väljavõtete failid peale uut haldusjaotust? 

Teeme haldusreformi muudatuste tarvis ka kaks uut väljavõtet, mida toodetakse perioodil 5.10.2017 - 15.01.2018 (nende väljavõtete kohta on täpsemalt kirjas siin:

http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=575)

Teiste väljavõtete osas on praegu veel lahtine, millal neid on vaja või mõistlik toota (et konsistentsuse probleemi vältida, siis vaatame jooksvalt vastavalt tehtud kannetele ja tarbijate vajadusele, et kas ja millal on vaja ka mingi vaheseis üles panna).

Hetk, millal täpselt on kõik kanded tehtud ja saab uue, haldusreformijärgse seisuga väljavõtted üles panna, ei ole teada.

 

5) Terve hulk aadresse läheb „Tühistatud“ seisu. Kas selle käigus läheb kehtetuks ainult ADR_ID-d koos vastava aadressiga või muutuvad ka aadressiobjektid (OID-d)?

Seoses haldusreformiga muutuvad objektide aadressid, objekti identifitseerivad ADS_OID-id seoses sellega ei muutu (küll aga aadressimuudatuse tõttu muutub nt ADOB_ID ehk objekti versioonitunnus). Haldusreformi ajal käib aga ka muu elu edasi, st lisaks haldusreformi muudatustele võib toimuda ADS-is paralleelselt ka muid muudatusi (sh ka ADS_OID-idega seoses).

 

6) Praegu on aadresside muutumise tihti selline olukord, et aadress (aadressikomponent) läheb kehtetuks, aga sellele aadressile järglane ilmub alles mõne aja pärast. Kas selline protsess, et kehtivale OID-le vastab kehtetu ADR_ID, toimub ka haldusreformi korral?

Jah, ka haldusreformi ajal võib olla nii, et aadress muutub kehtetuks, aga järglane tekib aadressile pisut hiljem. Püüame selliseid olukordi vältida, aga ei ole välistatud, et ADS-is jääb mingi muudatus pooleli, st muudatus töödeldakse lõpuni järgmisel päeval või hiljem.

 

7) Testime haldusreformiga seotud muudatusi ja probleem on Tartu, Paide, Pärnu jne aadressidega, st miks nende aadressides linn on topelt (peale haldusreformi)?

Need aadressid on korrektsed ja peavadki sellised olema. Tartu linna näide: tekib kohalik omavalitsus Tartu linn, milles on nii linnasisene linn (Tartu linn asustusüksusena) kui ka alevikke ja külasid. Kuna Tartu linn kui kohalik omavalitsus ja asustusüksus ei kattu, siis ei saa aadressis 3. taset vahele jätta ehk Tartu linn esineb linnasisese linna aadressides nii 2. kui ka 3. tasemel.

Maa-amet on seda kommunikeerinud juba üle aasta, vt näiteks ka viimast uudist Maa-ameti kodulehel: https://www.maaamet.ee/et/uudised/haldusreformi-jarel-muutub-eestis-ule-400-000-aadressi

 

8) Mis ajast peame hakkama aadresse määrama uue valla nime järgi? Millal vana vald aadressis muutub uueks vallaks? 

Seni, kuni valimistulemusi ei ole kinnitatud, käib kõik vana KOV-i järgi. Aadressid ADS-is muudetakse pärast KOV-i valimistulemuste kinnitamist (muudatuskandeks on Maa-ametil aega 30 päeva, aga tehakse kiiremini). Enne, kui ei ole ADS-is muudatust ära tehtud, ei saa tehniliselt menetlusrakenduses uue KOV-i järgi aadressi lisada (sest uue KOV-i aadressikomponente veel ei ole). 

Seoses õigusliku poolega vt. täiendav info Rahandusministeeriumi kodulehelt: 

http://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2017/10/kkk_seoses_kov_uhinemisega_16102017.pdf

 

 

 
 
 
 
_