[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Geoid

Geoid on kõrgussüsteemi lähtepind, millel on tänapäeval, satelliitgeodeesia ajastul oluline praktiline väljund. Nimelt kui geoidi kõrgus ehk undulatsioon N ellipsoidi pinna suhtes on teada, siis saab geodeetilise kõrguse h (samuti ellipsoidist!) teisendada absoluutkõrguseks H (nn kõrguseks merepinnast) lihtsa lahutustehtega:

H = h - N.

Kõrgust h saab tänapäeval kiiresti ja täpselt mõõta geodeetilise GNSS* seadmega. Valemi sisu selgitab skemaatiliselt joonis 1.
* GNSS - ülemaailmne navigatsioonisatelliitide süsteem.


Joonis 1. Geoid, ellipsoid, maapind.

Definitsioonilt on geoid Maa raskusjõuvälja samapotentsiaalpind (SP-pind, nimetatakse ka ekvipotentsiaalpinnaks), selline mis ühtib ookeanide, merede „häirimata“ veepinnaga. Kui kogu Maa pinda kataks vesi ning sellele mõjuks üksnes Maa raskusjõud (puuduks tuulte, hoovuste ja paljude muude nähtuste mõju), siis veepind üle kogu planeedi ühtiks geoidi pinnaga (olles alati risti raskusjõu ja -kiirenduse vektorite ehk loodjoonega). Teisisõnu, veepind on loodis.

SP-pinna mõiste lähtub füüsikas tuntud potentsiaali ja potentsiaalse energia mõistetest, mille kohta saab lugeda näiteks füüsika või füüsikalise geodeesia õpikutest. NB! Raskusjõuvälja SP-pinnal ühest kohast teise liikudes jääb muutumatuks potentsiaal (ja potentsiaalne energia), mitte aga raskusjõud ega -kiirendus!

Eesti geoidi mudel EST-GEOID2011 (vers. 2011-05)


Eesti geoidi hetkel kehtiv mudel on EST-GEOID2011. See ühtib gravimeetrilise geoidi mudeliga GRAV-GEOID2011, mida on korrigeeritud riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi punktide EUREF-EST97 ellipsoidaalsete ja BK77 normaalkõrguste väärtuste põhjal. EST-GEOID2011 mudelpinda kasutatakse arvutustulemustele esitatavate täpsusnõuete kohaselt EUREF-EST97 ellipsoidaalsete kõrguste ümberarvutamiseks BK77 kõrgusteks ja vastupidi.

EST-GEOID2011 arvutati Maa-ameti koostöös Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooliga teadusgrandi ETF 7356 (Kosmosetehnoloogia rakendused geoidi ja gravitatsioonivälja täpsustamiseks Eesti alal) uuringute raames 2011. a. Gravimeetriliste andmete osas aitas kaasa Eesti Geoloogiakeskus.


Joonis 2. Eesti geoidi mudel EST-GEOID2011 (joonis suuremana). Geoidi kõrgused (meetrites) on antud referentsellipsoidi GRS-80 suhtes.

EST-GEOID2011 andmed on kantud Maa-ameti geodeetiliste punktide andmekogusse. EUREF-EST97 ellipsoidaalsete kõrguste ümberarvutamiseks BK77 kõrgusteks ja vastupidi on võimalik kasutada geoidi-ellipsoidi kalkulaatorit.
Geoidi kalkulaatori kasutamine toimub omal vastutusel.

Viited:

Ellmann, A.; Oja, T.; All, T.; Jürgenson, H.; Kall, T.; Liibusk, A. (2016). Raskuskiirenduse anomaalvälja ja geoidi mudelpinna täpsustamine Eestis (Enhanced gravity field and geoid models over Estonia). Publicationes Geophysicales Universitatis Tartuensis (Toim. Post, P.; Järvet, A.; Tammiksaar, E.), Tartu, lk 152-164. Link konverentsikogumikule, eraldi pdf failina   (0.9 MB, 20.01.2017).

Ellmann, A.; Oja, T.; Jürgenson, H. (2011). Kosmosetehnoloogia rakendused geoidi ja gravitatsioonivälja täpsustamiseks Eesti alal (Application of space technologies to improve geoid and gravity field models over Estonia). Geodeet, 41, 22 - 25.  

Oja, T.; Ellmann, A.; Jürgenson, H.; Kall, T. (2011). Mudelpindade EST-GEOID2011 ja EST-GEOID2003 omavahelistest erinevustest ning võimalikust üleminekust uuele kõrgussüsteemile (Differences between EST-GEOID2011 and EST-GEOID2003 models and the possible transition to the new height system in Estonia). Geodeet, 41, 31 - 37.  

Oja, T. (2011). Raskuskiirenduse anomaalvälja kerkest Luusika kandis ning selle mõjust geoidile (The uplift of gravity anomaly field near Luusika and its impact on geoid). Geodeet, 41, 26−30.  

 
 
 
 
_