[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Kõrgusmudelid


Andmete allalaadimine »

Sõltuvalt ülesande püsitusest võib olla otstarbekam kasutada LiDAR toorandmete asemel kõrgusmudeleid, sest osa eeltööd on kõrgusmudeli loomisega juba tehtud - mudelid iseloomustavad erineva täpsusega ühe või teise nähtuse (maapinna kõrguse, taimkatte kõrguse, maapinna koos seal olevate rajatiste ja taimkatte ehk pinnakatte kõrguse) iseloomu ja neid on seejuures kergem käsitleda (vähem mahukas ja seega vähem arvutusresurssi nõudev algandmestik). Seetõttu oleme aerolaserskaneerimise tulemusena saadud ja automaatse klassifitseerimise läbinud kõrguspunktidest loonud erineva lahutusega võrgustik-tüüpi (GRID) kõrgusmudelid (DEM - Digital Elevation Model). Võrgustik-tüüpi mudeli puhul tekitatakse algandmete interpoleerimise teel kõrguspunktid regulaarse sammuga ning seetõttu nimetatakse sageli sellist mudelit ka kõrgusrastriks - iga piksel (võrgusilma punkt) annab oma asukohas edasi nähtuse ümberkaudsete andmete alusel interpoleeritud kõrgusväärtuse.

Maapinna kõrgusmudel

Maapinna kõrgusmudelid (DTM - Digital Terrain Model) on saadaval lahutusega 1 meeter, 5 meetrit ja 10 meetrit. Failiformaatideks on 32-bit GeoTIFF ning XYZ (ASCII) formaat.

Maakatte kõrgusmudel

Lisaks maapinna kõrgusmudelile pakume kogu Eesti ulatuses maakatte kõrgusmudelit (DSM - Digital Surface Model) lahutusega 1 meeter ja 5 meetrit, samuti maakatte kõrgusmudelit, millest on lahutatud maapind (nDSM - normalised Digital Surface Model) lahutusega 1 meeter ja 5 meetrit ning taimkatte kõrgusmudelit (CHM - Canopy Height Model) lahutusega 4 meetrit (uue lidariga lennatud alal) ning 10 meetrit.

Maakatte kõrgusmudel (DSM) näitab maapinnale lisaks taimkatte, hoonete ja muude inimtekkeliste objektide kõrgusi maapinnast. Näiteks on huvilistel võimalik uurida, millised on mõne piirkonna kõrgeimad hooned, kus asuvad Eestimaa kõrgeimad metsad jne. Samuti saab maakatte kõrgusmudeli abil tutvuda oma metsa, kodumaja või mõne muu kodukandis asuva objekti kõrgusega. nDSM tuletamiseks on maakattemudelist (DSM - Digital Surface Model) lahutatud maapinna kõrgusmudel (DTM). Mudelist on eemaldatud objektid, mille kõrgus maapinnast jääb kahest meetrist allapoole. Kuna üle-eestiliste aerolaserskaneerimise andmete maksimaalne punktide vahe on kuni 2,6 meetrit, siis võib juhtuda, et ka mõned väiksemad objektid on mudelist puudu. Levitatavaks failiformaadiks on GeoTIFF.

Maakatte kõrgusmudel (nDSM) Toompea ümbruses. Näiteks Pika Hermanni kõrgus maapinnast on 45 meetrit ja merepinnast ligikaudu 88,5 meetrit.

Kõige uuema maakatte kõrgusmudeli kartogramm.

Taimkatte kõrgusmudel

Taimkatte kõrgusmudel (CHM) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Taimkatte kõrgus on oluline parameeter arvutamaks puidu tagavara või biomassi. Samuti saab sellest informatsiooni raietööde planeerimisel, et hinnata puistu vanust ning raieküpsust. Ka on taimkatte kõrgusmudelit võimalik kasutada maa hindamisel. Mudelist on eemaldatud hooneteks klassifitseeritud LiDAR-i punktid, kuid tiheasustusega aladel võib siiski ka hooneid esineda. Mudeli piksli väärtuse arvutamisel on kasutatud 90 protsentiili väärtust. Iga piksli sisse arvutatakse LiDAR punktidest kõrgusjaotus. Kõrgusjaotusest võetakse 90% väärtus, mis omistatakse piksli väärtuseks ning mis näitab taimestiku kõrgust selle piksli sees. Levitatavaks failiformaadiks on GeoTIFF.

Taimkatte kõrgused Põlva ligidal Taevaskojas. Punasega on kujutatud taimestik, mille kõrgus on üle 30 meetri maapinnast, oranžiga 20-30 m kõrgune taimestik ja rohekate toonidega madalam taimestik.

Varjutuspildid

Samuti on levituses erineva lahutusega (0.25m, 5m, 10m, 25m) värvilised ja halltoonides reljeefvarjutuse ilupildid GeoTIFF formaadis.

Kasutamine

Reljeefvarjutus ning maakatte kõrgusmudel (nDSM) on nähtavad Maa-ameti geoportaalis (link avab kaardi) maainfo kaardirakenduse kaudu ja ka Maa-ameti WMS-teenuses (http://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?)

Taimkatte kõrgusmudel on nähtav ainult Maa-ameti WMS-teenuses (http://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?), kuid mitte kaardirakenduses.

Kõik kõrgusmudelid on EH2000 kõrgussüsteemis ning neid saab failidena alla laadida Maa-ameti avaandmete lehelt.


Lisainfo:
Erkko Grünthal (maakatte mudel)
Ants Vain (taimkatte mudel)
Tanel Riips (maapinna kõrgusmudel)

 
 
 
 
_