[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Planeeringute kaardirakendus

Planeeringute rakendus

Maa-ameti planeeringute rakendus on Maa-ameti vajadustele vastav töövahend, kus on võimalik saada informatsiooni detail-, üld- ja maakonnaplaneeringute kohta. Rakenduses on planeeringute informatsioon nii tegelikus asukohas kuvatavate planeeringute kaartidena (georefereeritud rasterandmed) kui ka juhitavate kaardikihtidena (vektorandmed).

Detailplaneeringute andmed pärinevad kolmest allikast:

- omavalitsuste registritest või otse omavalitsuse töötaja poolt rakendusse sisestatud;

- Maa-ameti kui planeeringute kooskõlastaja poolt rakendusse sisestatud;

- esitatatud maakatstripidajale peale 1. jaanuari 2017.

Maakatastripidajale esitatatud kehtestatud detailplaneeringutel on peale planeeringuala piiri kaardil kättesaadavad ka pdf formaadis kehtestatmise otsus, seletuskiri, põhijoonis ja tehnovõrkude koondplaan. Infot hoiab kaasaegsena Maa-ameti Planeeringute ja ehitusprojektide büroo planeeringud@maaamet.ee.

Valdav osa üld- ja maakonnaplaneeringute rasterandmeid on saadud kohalike omavalitsuste ja planeeringukonsultantide avalikelt kodulehtedelt. Vektorandmed on kogutud maa- ja omavalitsustelt, kuid kuna tegu on planeeringu kehtestamise ajal saadud andmetega, siis ei sisaldu nendes muudatused hiljem kehtestatud planeeringutest. Seega on nii raster- kui ka vektorandmete puhul tegu informatiivsete andmetega, mille õigsuse eest Maa-amet ei vastuta.

Kasutajate sihtgrupina näeme peale riigiasutuste ja kohalike omavalitsuse töötajate planeerijad, maatoimingute ja planeeringutega seotud erasektori esindajad, arendajad, maaomanikke ja teisi. Kaardirakenduse kaudu on võimalik saada kiire esmane info erinevat taseme planeeringute kohta, viited omavalitsuste teenuste ja kodulehtede detailsema info juurde.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Planeeringute valveplaan
(Üldplaneeringu tase - ÜP teemaplaneering, üldplaneering, menetluse hetkeseis, teemaplaneeringud liigiti.
Maakonnaplaneeringu tase - MP teemaplaneering, maakonaplaneering, menetluse hetkeseis, teemaplaneeringud liigiti)

Planeeringute ja ehitusprojektide büroo
6750127
Geoinformaatika osakond
 6650758, 6750866
Ei ole saadaval
 
Planeeringute vektorandmed
(vektorandmetega kaetud ala; Üldplaneeringud - planeeringuala, maakasutus, väärtuslik ala, piiranguala, roheline võrgustik, puhke- ja virgestusalad.
Maakonnaplaneeringud - maastikud, rohevõrgustik)
Planeeringute ja ehitusprojektide büroo
6750127
Geoinformaatika osakond
 6650758, 6750866
Ei ole saadaval
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
kitsendusi põhjustavad objektid
 
(veekaitselised objektid, keskkonnakaitselised objektid, tehnovõrgud, muud riiklikult olulised objektid)
Katastri teabe- ja arendusosakond
 6650691, 6750843
WMS: alusalus-geo
kitsendused
 
(veekaitselised piirangud, keskkonnakaitselised piirangud, tehnorajatistest tulenevad piirangud, muud maakasutuspiirangud)
Katastri teabe- ja arendusosakond
 6650691, 6750843
WMS: alusalus-geo
Maavarad
(mäeeraldise piir, mäeeraldise teenindusmaa piir, maardla)
Maa-ameti geoloogia osakond
6650670, 6750124
Ei ole saadaval
Maanteeameti teeregister
(teed ja tänavad)
Maanteeamet
 
6119318, 6119319
Geoinformaatika osakond
 6650758
Hübriidkaardi koosseisus
Maa-ameti kaudu avalikustatud DP
(detailplaneeringu välispiir, DP teemakaart)
Planeeringute ja ehitusprojektide büroo
6750127
Geoinformaatika osakond
 6650758, 6750866
Ei ole saadaval
Maa-ametiga seotud DP
(menetlustoiming, huve puudutav)
Planeeringute ja ehitusprojektide büroo
6750127
Geoinformaatika osakond
 6650758, 6750866
Ei ole saadaval
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 6750125, 6750866
WMS: fotokaart

Aluskaardid