[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

OpenGIS


OpenGIS konsortsium (OGC) on rahvusvaheline organisatsioon, mis on loodud ruumiinfo- ja asukohapõhiste tehnoloogiate konsensuslikuks arendamiseks. OGC poolt kinnitatud standardid on ruumiandmetega opereerivate tarkvaralahenduste väljatöötamisel oluliseks raamistikuks, millele saab püstitada optimaalseid ja ühilduvaid rakendusi. OGC standardiloome protsessi on kaasatud nii era- ja valitsussektor kui ka akadeemilised ringkonnad, mis tulevikuarenguid silmas pidades kindlustavad vastuvõetavate standardite elujõulisuse ja järjepidevuse.

OGC standardiseerimise protsess läbib järgnevad peamised elutsüklid:
 • uue standardi vajaduse teadvustamine ja planeerimine
 • standardi kandidaadi esitamine Request for Comments (RFC) viisil
 • standardi kinnitamine
Seejärel saab standard tarkvaraarendajatele spetsifikatsiooniks, millest lähtudes kirjutada
ühilduvaid GIS tarkvarakomponente. Ülevaate standardiseerimisprotsessist ja erinevatest OGC standarditest annab OGC Reference Model (ORM) dokument.

Allpool on kirjeldatud mõningad olulisemad OGC-standardid, mida Maa-amet oma lahendustes kasutab:

Web Map Service (WMS)

Web Map Service (WMS) on OGC standard, mis määratleb georeferentseeritud andmekihtide päringuloogika, mida teostatakse HTTP-päringutena ja milledele vastus tagastatakse kaardipildina (JPEG, PNG vms formaadis).

WMS-kliendina käituv tarkvara saadab WMS-serverile päringu, mille vastuseks saadakse kaardipilt, mis kujutab endast soovituid piirkonnas kuvatavate soovitud andmekihtide esitust.
Võimalikud päringuoperatsioonid: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Näide GetCapabilities päringust:
http://xgis.maaamet.ee/wms-pub/alus?version=1.1.1&service=WMS&request=GetCapabilities
Näide GetMap päringust:
http://xgis.maaamet.ee/wms-pub/alus?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=of10000&SRS=EPSG:3301&BBOX=659395,6473051,659527,6473151&WIDTH=800&HEIGHT=600&FORMAT=image/jpeg


Web Feature Service (WFS)

Web Feature Service (WFS) on OGC standard, mis defineerib geograafilistele objektidele ligipääsu liidese ja nende objektide muutmise operatsioonid (INSERT, UPDATE, DELETE, LOCK, QUERY, DISCOVERY).
Nende operatsioonide teostamiseks on defineeritud järgmised päringufunktsioonid: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject, Transaction, LockFeature.
Täiendavalt on defineeritud erinevad WFS standardi realisatsiooni tasemed:
 • WFS Simple: realiseeritud üksnes alamhulk kogu operatsioonide hulgast (GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature)
 • WFS Transactional (WFS-T): võimaldab lisaks eelmisele ka nähtuste redigeerimist ja kustutamist.
Georgraphy Markup Language (GML)

Georgraphy Markup Language (GML) on OGC standard, mis on mõeldud asukohapõhiste andmete edastamiseks XML-kodeeritud kujul. GML andmemudel modelleerib reaalsust (universe of discourse) abstraktseteks objektideks, mis muude võimalike atribuutide hulgas sisaldavad infot nende objektide paiknemise kohta ruumis.

GML versioonis 3 on standardit laiendatud selliselt, et saab:
 • kirjeldada keerulisemaid geomeetrilisi objekte: 3D objektid, interpoleeritud geomeetriad (splainid), dünaamilised nähtused jms
 • kirjeldada geomeetrilise objekti topoloogiat
 • kirjeldada objekte aegruumiliselt (lisatud aja-info lisamise võimalus)
GML standardi ulatuslik formaat lubab teda lisaks andmeedastuse standardina kasutada ka andmekihtide salvestusformaadina. Ruumiandmete visualiseerimise standardina on siiski kasutatavam ja rohkem võimalusi pakkuv KML standard (samuti OGC poolt kinnitatud).

Mõned näited GML-i kasutamise kohta leiab wikipediast.KML

KML on Google poolt arendatud ruumiandmete visualiseerimise standard, mis on OGC poolt kinnitatud.
KML kasutab XML sõnavara(nagu ka GML) , edastamaks ruumiandmeid koos visualiseerimisinfoga nn earth browser-ites (nt Google Earth). KML võimalused hõlmavad:
 • määrata erinevaid vaatenurki (camera positions) rakenduses
 • defineerida ülekatted (image overlays): JPG/PNG/GIF pildiformaadis, ka WMS-pildina
 • defineerida objektide kuvamise stiile  kasutada objektide kirjeldustes (nt tekst "jutumullides") HTML-i
 • organiseerida kuvatavad andmed legendis struktueeritud hierarhiasse
 • laadida/uuendada andmeid interneti-asukohtadest
Maa-ameti aluskaartide vaatamiseks Google Earth programmis võib alla laadida KMZ-faili (pakitud KML-fail).

OGC veebileht
 
 
 
 
_