[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Lähteülesande taotlus NB! Alates 01.01.2018 saab lähteülesandeid taotleda ainult Virtuaalkontori kaudu


Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003. a määruse nr 264 "Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise korra" § 4 lg 1 kohaselt väljastatakse katastripidaja või tema poolt volitatud isiku poolt maaüksuse piiride määramiseks ja tähistamiseks maastikul ning maaüksuse piiride ja situatsiooni mõõdistamiseks maamõõtjale lähteülesanne.

2014. aastal võttis Maa-amet maakatastri pidamisel kasutusele e-Katastri tarkvara. Lähteülesannete taotlemiseks ja väljastamiseks on loodud e-Katastri Maamõõtjate Virtuaalkontor. Veebikeskkonda saab siseneda järgmisel aadressil: https://ekataster.maaamet.ee/mvk

Maamõõtja saab taotleda katastrimõõdistamise lähteülesandeid, tutvuda piirnevate katastriüksuste andmetega ning üles laadida ja katastripidajale edastada mõõdistamistulemusi, digitaalselt allkirjastatud dokumente jms.


Korrastamaks maakorraldustööde tegevuslitsentsi omanike andmeid ja andmaks maamõõtjatele Virtuaalkontori kasutamiseks vajalikud kasutajaõigused, palume Teilt järgmisi andmeid:

  1. Maakorraldustööde tegevuslitsentsi omaniku (maamõõtja) nimi/nimetus;
  2. Tegevuslitsentsi number;
  3. Registrikood/isikukood;
  4. Kontaktandmed - postiaadress, telefon, e-post;
  5. Tegevuslitsentsi eest vastutav isik;
  6. Andmed isikute kohta kes antud tegevuslitsentsi puhul võivad taotleda katastrimõõdistamise lähteülesandeid - isiku nimi, isikukood ja tema kontaktandmed (telefon, e-post).

Palume ülalnimetatud andmed edastada Maa-ametile aadressil maaamet@maaamet.ee (digitaalselt allkirjastatud teave) või Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn (paberkandjal teave). Andmed palume edastada, so dokument allkirjastada, tegevuslitsentsi omanikul või tegevuslitsentsi eest vastutaval isikul.


Lähteülesande taotluse ankeedist


Lähteülesande taotleja vastutab lähteülesande taotluse ankeedis esitatud andmete õigsuse eest.

Taotluse ankeedi täitmisel on enamus andmevälju kohustuslikud. Mõned väljad on rippmenüü valikutega, mõned on valikuväljad ning mõned tuleb ise kirjutada. Nn tekstiväljades tähemärkide arv on piiratud (s.o. võib kirjutada niipalju, kui mahub). Andmeväljade kohta vajalikku ja täpsustavat infot saab esitada märkuste lahtris. Taotluse ankeedis on iga välja kohta antud ka lühike selgitus.

Taotluse ankeedi täitmine eeldab, et Teil on valmis nõuetekohane tekstifail (piiriandmete fail). Juhendi tekstifaili koostamise kohta leiate altpoolt. Lähteülesande tekstifailis pole vaja märkida piiripunkti ja piiri kulgemise koode.

Nn lahustükkides erastamisel või tagastamisel (s.o. katastriüksuse esmamoodustamisel) saab esitada lahustükkide kohta ühise lähteülesande taotluse ankeedi, kui nn lahustükid asuvad ühes omavalitsuses ja kui taotletavad lähtepunktid on samad. Sellisel juhul võib nn lahustükkide kohta koostada ka ühise tekstifaili (s.o. iga lahustüki ringpiir eraldi, kuid edastatakse ühise failiga). Juhul kui nn lahustükkide asukohaandmed või lähtepunktide andmed on erinevad, siis tuleb lahustükkide kohta esitada eraldi taotluste ankeedid ja eraldi tekstifailid.

Kui on tegemist juba maakatastris registreeritud katastriüksus(t)e uu(t)e teostatava(te) toimingu(te)ga (nt. jagamine, liitmine, detailplaneeringuga piiride muutmine), siis tuleb esitada tekstifail ringpiiriga, mis hõlmab toimingus olevat katastriüksust või katatstriüksuseid. Iga tekkiva üksuse kohta eraldi lähteülesannet ei väljastata.

Riigi reservmaade (vabade maade) mõõdistamiseks lähteülesande taotlemisel ei ole mõõdistatava maaüksuse kohta tekstifaili (s.o.) piiriandmete faili) koostamine ning taotlusele lisamine vajalik. Lähteülesande taotlemisel tuleb 'AT tunnuse' lahtrisse kirjutada mõõdistatava vaba maa taotluse number (mis on maaüksuse asendiplaanil esitatud kujul -- 'ATxxxxx...').

 


Lähteülesande pikendamise/muutmise taotlus


Samuti on võimalik elektronposti teel taotleda lähteülesande pikendamist või muutmist.

Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003. a määruse nr 264 "Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise korra" § 4 lg 4 kohaselt kehtib lähteülesanne 6 kuud selle väljastamise päevast arvates. Lähteülesande pikendamise taotlus tuleb esitada enne lähteülesande kehtivusaja lõppemist.

Lähteülesande muutmist tuleb taotleda, kui muutuvad lähtepunktid või muutuvad oluliselt mõõdistatava maaüksuse piirid(kuju). Mõõdistatava maaüksuse piiride muutmisel on vajalik edastada ka uus tekstifail (s.o. uute piiridega).

Maaüksuse nime ja katastriüksuse plaani mõõtkava muutmiseks ei ole vajalik muuta lähteülesannet(kuid see ei ole ka keelatud)- selleks palume ühendust võtta mõõdistatava katastriüksuse asukohajärgse katastribürooga.

Enne Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003. a määruse nr 264 "Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise korra" jõustumist väljastatud lähteülesandeid ei pikendata!  

 
 
 
 
_