[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Abistavad programmid


Seoses Eesti topograafia andmekogu haldamise tõhusamaks muutmisega on Maa-ameti geoinformaatika osakond loonud mõned andmekogu haldamist abistavad vahendid: ETAK otsing, ABKontroll, Elev, ETAK EditorID, Set ETAK ID, SDEMuutused ja Visuaalviga.
Kõik sellel lehel olevad programmid on tasuta allalaetavad ja vastavalt litsentsitingimustele kõigile vabalt kasutatavad.


ETAK otsing

ETAK otsing on programm, mis ESRI ArcMap keskkonnas võimaldab otsida ETAK objekte. Otsingu toimumiseks peab olema kas loodud ühendus ETAK andmebaasiserveriga või siis kasutatama ETAK andmestruktuurile vastavat failipõhist geoandmebaasi (.gdb).

Programm töötab ArcMapi (versioon 10.x) lisana (Add-In) ja ei ole iseseisvalt käivitatav.

ETAK otsingu paigaldamiseks tuleb teha hiire vasaku nupuga topeltklõps failil ETAKOtsing.esriAddIn ning avanevas dialoogis valida Install Add-in. Kui tuleb teade paigaldamise õnnestumisest, siis võib avada ArcMapi ja lisada otsingunupp mõnele nupuribale. Selleks tuleb:

  1. Avada menüüst Customize avada dialoog Customize ning liikuda seal vahekaardile Commands.
  2. Nimistust (kategooria MAAAMET) lohistada ETAK otsingu nupp hiirega mõnele olemasolevale nupuribale (nupu asukoht ei oma tähtsust).
  3. Sulgeda dialoog Customize, sellega on paigaldus lõppenud.

Enne programmi paigaldamist peab kasutaja nõustuma ETAK otsingu litsentsilepinguga.

ETAK otsingu paigalduspakett ArcGIS 10.2/10.3/10.4 jaoks (  55.85 KB, 13.05.2015 )
 

ABKontroll
ABKontroll on programm, mis hõlbustab andmehalduri tööd ArcGISi geoandmebaasis olevate andmete  kontrollimisel. See vahend on mõeldud töö lihtsustamiseks - teostatavaid teste saab üldjuhul läbi viia ka üldotstarbeliste GISpakettidega (ArcGIS jt.), kuid ABKontroll pakub lisavõimalusi kontrolliprotseduuri automatiseerimisel. ABKontrolli käivitamisel kontrollitakse automaatselt kõiki parameetrite failis kirjeldatud nähtusklasse vastavalt kirjeldatud testidele.
Väljundiks on inimloetav raportifail (programmi töö kirjeldus koos leitud vigade loeteluga) ja kasutaja soovi korral CSV vormingus failid vigaste objektidega (üks fail iga vigu sisaldava nähtusklassi kohta).
Programm ühendub geoandmebaasiga ainult lugemiseks, andmeid ei muuda ja ühtki andmetes leitud viga ei paranda.

Enne programmi paigaldamist peab kasutaja nõustuma ABKontrolli litsentsilepinguga (  2.85 KB, 19.03.2012 ) .
Uusim ABKontrolli versioon kannab numbrit 2.6.9.


Elev
Elev leiab kõrgusmudeli (kõik mida ArcGIS kõrgusmudeli all mõistab, sh. TIN ja raster) abil vektorkihile (nähtusklassile) kõrgused (Z koordinaadi väärtused). Nähtusklass peab eelnevalt sisaldama Z koordinaate, vanad Z väärtused kirjutatakse üle. Programm on loodud ETAK tuumandmete töötlemiseks, kuid seda on võimalik kasutada ka muude andmete jaoks.
Need punktid, mille kohta kõrgusmudelilt ei saa kõrgusarvu, jäävad sama Z koordinaadiga kui enne (see võimaldab kasutada nt. üle-Eestilise nähtusklassi kõrguste leidmiseks mitmest tükist koosnevat kõrgusmudelit). Töödeldavate objektide valikuks saab rakendada ka tärkfiltrit ühe numbrilise välja järgi.

Enne programmi paigaldamist peab kasutaja nõustuma Elevi litsentsilepinguga (  2.84 KB, 11.12.2009 ) .
Uusim Elevi versioon kannab numbrit 2.0.5.


ETAK EditorID
ETAK EditorID on programm, mis lihtsustab ESRI ArcMap keskkonnas töötava andmesisestaja tööd, täites automaatselt spetsiifilisi atribuute (metaandmeid). ETAK EditorID on mõeldud tööks Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetega ning eeldab seetõttu kindlate andmetabelite ja -väljade olemasolu. Nõutud väljade puudumisel (või kui väli on defineeritud vale andmetüübiga vms.) EditorID selle nähtusklassi jaoks ei rakendu (st. sellel kihil/nähtusklassil ei toimu atribuutide automaatset täitmist).
Programmi töö on enamasti kasutajale märkamatu, atribuutide täitmine toimub muude tegevuste taustal, vabastades kasutaja rutiinsetest tegevustest.
Enne programmi paigaldamist peab kasutaja nõustuma ETAK EditorID litsentsilepinguga (  3.22 KB, 11.12.2009 ) . Kuna ETAK EditorID põhineb programmil EditorID, siis peab kasutaja nõustuma ka ESRI litsentsilepinguga.
Uusim ETAK EditorID versioon ArcGIS 10.2 tarkvarale kannab numbrit 2.7.2 - ühe olulise viimatise muudatusena installeerub programm ArcMapi MAAAMET kategooriasse (varem ETAK) .


Set ETAK ID
Set ETAK ID on programm, mis lihtsustab ESRI ArcGIS keskkonnas töötava andmehalduri tööd Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetega. Programm töötab ESRI ArcMapi lisana ja ei ole iseseisvalt käivitatav.
Set ETAK ID on mõeldud abivahendiks ETAK andmehalduritele, kes saavad selle programmi abil kontrollida, kas andmebaasis on mõnel objektil ETAK ID väli täitmata. Kui selliseid objekte esineb, siis saab andmehaldur koheselt omistada uue ETAK ID väärtuse objektidele, mil see seni puudus.

Enne programmi paigaldamist peab kasutaja nõustuma Set ETAK ID litsentsilepinguga (  2.85 KB, 11.12.2009 ) .
Ühe olulise viimatise muudatusena installeerub programm ArcMapi MAAAMET kategooriasse (varem ETAK)


SDEMuutused
SDEMuutused võimaldab teostada päringu ArcSDE serverisse ning väljastada mingi nähtusklassiga näidatud ajavahemikus tehtud muudatused. Eraldi tuuakse välja sellel ajavahemikul lisandunud, kustutatud ja muudetud kirjed. Väljundis on eristatud ruumikuju ja tärkandmete muudatused. Kasutaja võib valida, kas teda huvitavad kõikide atribuutide muutused või ainult mõnel spetsiifilisel andmeväljal toimuv. Lisaks nähtusklassi ja soovitud ajavahemiku valimisele  saab väljundandmeid kitsendada kasutades ka tärk- ja ruumifiltrit. Programm töötab kõikide nähtusklassidega, millel on SDE serveril konfigureeritud automaatne andmete arhiveerimine. 
Enne programmi paigaldamist peab kasutaja nõustuma SDEMuutused litsentsilepinguga (  2.85 KB, 10.01.2013 ) .
Uusim programmi versioon on 1.0.0.


Visuaalviga
Visuaalviga on programm, mis lihtsustab ESRI ArcGIS keskkonnas tegutseva andmeid visuaalselt kontrolliva spetsialisti tööd Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetega. Programm lisab ArcMapile uue töörežiimi, mis võimaldab hõlpsalt osutada veapunkte ning lisada andmebaasi vigade kirjeldusi, samuti kustutada juba sisestatud veapunkte. Visuaalviga töötab ESRI ArcMapi lisana ja ei ole iseseisvalt käivitatav. Enne programmi paigaldamist peab kasutaja nõustuma Visuaalvea litsentsilepinguga (  2.85 KB, 11.03.2013 ) .
Uusim programmi versioon on 2.2.2 - ühe olulise viimatise muudatusena installeerub programm ArcMapi MAAAMET kategooriasse (varem ETAK)


Kontakt: kaardirakendus@maaamet.ee, 675 0866

 
 
 
 
_